Belp 尾牙討論及簽到簿

尾牙地點討論

尾牙地點投票(一人三票、亦可只投一或兩票):填你的名字在選項後面吧

票選結果:天香回味南京店,get

尾牙簽到簿(方便統計人數,請一定要填喔)

 1. Richard
 2. Richard  攜伴
 3. Walter Skyrim
 4. 波卡Poka
 5. Sars Chang 
 6. Eia
 7. allenown
 8. RJ
 9. ANT
 10. ANT 攜伴
 11. in2
 12. Ahdaa (素食)
 13. slzzp
 14. jimyhuang
 15. Dylandy
 16. Ernest
 17. gillight
 18. win 
 19. Dunhill Chen
 20. Shun-Yun Hu (素食)
 21. 林誠夏
 22. 葛冬梅
 23. Carl
 24. James
 25. CindyLinz

共計 25 人,開兩桌,一桌 12 人,一桌 13 人。(好擠)

後記